Партньори

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП)

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частно сдружение с нестопанска цел на фирми, заинтересовани от развитие на своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата изпълнява множество дейности и проекти в областта на насърчаването на предприемачеството, професионалното образование и обучение, подкрепата на младежта, туризма, опазването на околната среда, иновациите за МСП, биоенергията, транспорт по вътрешните водни пътища и др.. БРТПП изготвя пазарни проучвания, изследователски дейности, анализи на сектори с потенциал за развитие, индивидуални услуги и посредничество за представяне на български и румънски бизнес чрез специализирани търговски мисии, нетуъркинг събития, обучения и семинари по актуални теми от икономическия живот, участие в изложби и много други. Съвместно с институции и международни организации е изграден капацитет в съвместни проекти за обмяна на опит и сътрудничество по теми от взаимен интерес, свързани с развитието на Дунавския регион.

Gospodarska Zbornica Slovenije

Търговско-промишлената палата на Словения (ТПП на Словения) е нестопанска, неправителствена, независима бизнес организация, представляваща интересите на своите членове (повече от 6000 компании-членове, повечето МСП). Компаниите-членки на ТПП на Словения са от всички сектори и всички региони в Словения. ТПП на Словения обединява 26 браншови асоциации, представляващи всички важни индустриални и производствени сектори и има 13 регионални офиса в Словения. Служителите на палатата предоставят ноу-хау, експертиза и знания в различни области и теми.

ТПП на Словения има статут на представителна търговска палата и е партньор на правителството при изготвянето на законодателство и политически стратегии. ТПП на Словения е член на множество правителствени органи, съвети и комисии, предоставящи ноу-хау и опит в различни области на образованието и обучението. Разнообразието и устойчивостта са две ключови области в нашата организация, които подкрепяме с различни действия и инициативи.

SEMwell a Motion Digital

SEMwell a Motion Digital е стартираща компания, основана през 2019 г. в Чехия. Нашата мисия е да подкрепяме деца, младежи и възрастни в приобщаваща, уважителна и състрадателна грижа за тяхното индивидуално и общностно благополучие и да ги вдъхновяваме да се ангажират със значим принос за благосъстоянието на света. Като част от нашата мисия ние се свързваме с други организации и образователни институции в Европа с подобни цели.

Mindshift Talent Agency

Mindshift е консултантска компания, специализирана в сферата на човешките ресурси, която инвестира в представянето и повишаването на уменията на хората, като се стреми да повиши дигиталната и междуличностната зрялост в организациите и обществото.
На национално ниво Mindshift има като един от основните си партньори The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting, специализирани в социалното привличане и оценка на таланти, която разработва платформи, като Panorama и AplyGo, позволяващи оптимизиране, внедряване и управление на цифрови, гъвкави и атрактивни HR процеси, базирани на анализ на данни.

На европейско ниво ние сме стратегически партньор за разработването на проекти за транснационално сътрудничество, целящи създаването на иновативни решения в областта на обучението на младежи и възрастни в шест ключови области: повишаване на уменията и преквалификация, включване и пригодност за заетост, устойчиво развитие, овластяване на жените, предприемачество и креативност, дигитален талант.
Mindshift екомпания, силно ангажирана с принципите на социалната отговорност и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, обединявайки мултидисциплинарен екип.

Neophytos Charalambous_Institute of Developement

Институтът за развитие (IoD) е създаден през 2003 г. с визия да допринесе за подобряване на качеството на живот на обществото чрез непрекъснато развитие на индивида, семейството и човешките ресурси в организациите. Институтът насърчава устойчивостта, кариерното консултиране, вниманието, психичното здраве и положителния поглед към живота, повишаването на творческите умения, на ефективността и преживяването на щастие. Предлага обучение, наставничество и консултиране за човешки ресурси в училища, предприятия и други организации в публичния и частния сектор. От 2003 г. насам в Кипър и Европа са проведени повече от 400 семинара за учители и млади хора и около 1200 лекции за родители. За своите образователни и обучителни дейности Институтът си сътрудничи с професионалисти от университети в Кипър и други страни от ЕС. Основните дейности на Института включват обучение по теми като кооперативно обучение, дигитални умения, овластяване на младежите, повишаване на самосъзнанието, самочувствието, ценностите и творческото мислене, умения за живот и заетост, прилагане на позитивна психология, кариерно ориентиране и образователни програми.

FIP - Future In Perspective

Future In Perspective е частна компания, базирана в граничния регион на Ирландия, специализирана в областта на образованието и електронното обучение, медийното производство, стратегическото планиране и бизнес развитието и оценката. Чрез нашата работа по национални и финансирани от ЕС проекти ние ангажирахме и подкрепихме местни младежки групи, мигрантски общности, възрастни хора и лица, които имат пропуски в образованието, с цел да бъдат ангажирани отново чрез доставчици на услуги в актуални предложения за образование и обучение.

EXEOLAB

Exeo Lab е многовалентна, гъвкава млада компания, която предвижда общество, ориентирано към устойчивостта. Exeo Lab работи, за да демонстрира, че местното развитие е ключът към привличането на проекти, умения, възможности и мрежи за растеж на общността. Exeo Lab е партньорство от експерти по политики, които имат повече от десетилетие реален опит в консултантските услуги на публични и частни субекти. Основните цели и области на експертиза включват: техническа помощ за публичните власти, бизнес развитие, социално предприемачество, териториално развитие и сътрудничество. Всъщност Exeo Lab участва в регионални, национални и транснационални проекти, насочени към създаване на възможности за развитие на участващите територии, особено в областта на предприемачеството, социалното включване и приобщаването на работното място.

StoryBag - stories for organisations and education

Историите играят важна роля в развитието на познанието, социалните умения, осмислянето, и следователно прозрението. Историите ангажират, събуждат любопитство, предизвикват съпричастност и свързват. В Storybag вярваме, че наративните подходи са широко приложими: в образованието, при промени и/или трансформации в общността и организациите, и др. Работата с истории може да допринесе за сплотеност и устойчивост, за планиране на конкретни действия за бъдещето и за участие в тези действия.

Резултатите показват, че „работата с и върху истории“ има ефект не само в реалния свят, но и в дигиталния. В хода на проектите (и в ежедневната ни работа като изследователи и обучители) ние също така разработваме наръчници, провеждаме семинари и обучения в различни области, които осигуряват солидна основа за организационна, обществена и образователна работа.

Storybag е партньор в различни европейски образователни проекти (Еразъм+). Комбинираните знания и опит на партньорите по проекта в цяла Европа предоставят възможности за изследване на широката приложимост на наративните подходи и приложното разказване на истории. 

This site is registered on wpml.org as a development site.